Restoran Başvuru Formu KVKK Aydınlatma Metni

a) Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Rezervem Teknoloji Hizmetleri Anonim Şirketi (Bundan böyle “Rezervem” olarak anılacaktır) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Başvuru formu kapsamında elde edilen kişisel verileriniz iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amaçları ile sınırlı ve bağlantılı olarak Rezervem tarafından işlenmektedir.

c) Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Rezervem internet sitesi üzerinden Başvuru Formu ’nu doldurmanız aracılığıyla elektronik olarak elde edilen kişisel verileriniz, (b) maddesinde belirtilen amaçlarla sınırlı ve orantılı olarak, Kanun’un 5. Maddesi uyarınca Rezervem ile aranızda Hizmet Sözleşmesi’nin kurulabilmesi ve ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydı ile sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir.

d) Veri Kategorileri ve Örnek Veri Türleri
  • Kimlik Bilgileri; ad, soy ad
  • İletişim Bilgileri; e-posta adresi, telefon numarası
  • Diğer; otel/restoran adı bilgisi
e) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Başvuru Formu kapsamında elde edilen kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında yerleşik herhangi bir üçüncü tarafa aktarılması söz konusu değildir.

h) Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarımız

Kişisel verisi işlenen kişi olarak, Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki haklarınızı (kişisel veri işlemeyi öğrenme, işlemeyle ilgili bilgi talep etme, işlemenin amaca uygunluğunu öğrenme, aktarım yapılan kişileri bilme, eksik veya yanlış işlemelerin düzeltilmesini isteme, silme veya yok edilmesini isteme, otomatik tüm işlemlerin üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, analize itiraz etme, zararın giderilmesini talep etme) Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre kullanmak için Rezervem’in Merkez Mh. Hasat Sk. No: 52/1 Şişli, İstanbul adresine yazılı olarak iletebilirsiniz veya daha önce tarafımıza bildirdiğiniz elektronik posta adresi üzerinden info@rezervem.com.tr e-posta adresine e-mail yoluyla iletebilirsiniz.