İletişim Formu KVKK Aydınlatma Metni

a) Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Rezervem Teknoloji Hizmetleri Anonim Şirketi (Bundan böyle “Rezervem” olarak anılacaktır) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Rezervem internet sitesi üzerinden İletişim Formunu doldurmanız durumunda elde edilen kişisel verileriniz iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ve talep/şikâyetlerin takibi amaçları ile sınırlı ve bağlantılı olarak Rezervem tarafından işlenmektedir.

c) Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Rezervem internet sitesi üzerinden İletişim Formunu doldurmanız durumunda elde edilen kişisel verileriniz; KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanılarak elektronik ortamda otomatik olarak işlenmektedir.

d) Veri Kategorileri ve Örnek Veri Türleri
  • Kimlik Bilgileri; ad, soy ad
  • İletişim Bilgileri; e-posta adresi, telefon numarası
  • Diğer; mesaj içerisinde iletmiş olabileceğiniz başkaca kişisel verileriniz
e) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Rezervem internet sitesi üzerinden İletişim Formunu doldurmanız durumunda elde edilen kişisel verilerinizden kimlik ve iletişim bilgileriniz ile paylaşma ihtimaliniz bulunan diğer bilgileriniz, Kanun’un 8. Maddesi uyarınca gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak rezervasyon yaptırmak istediğiniz yurt içinde yerleşik iş ortaklarına aktarılmaktadır.

h) Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarımız

Kişisel verisi işlenen kişi olarak, Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki haklarınızı (kişisel veri işlemeyi öğrenme, işlemeyle ilgili bilgi talep etme, işlemenin amaca uygunluğunu öğrenme, aktarım yapılan kişileri bilme, eksik veya yanlış işlemelerin düzeltilmesini isteme, silme veya yok edilmesini isteme, otomatik tüm işlemlerin üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, analize itiraz etme, zararın giderilmesini talep etme) Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre kullanmak için Rezervem’in Merkez Mh. Hasat Sk. No: 52/1 Şişli, İstanbul adresine yazılı olarak iletebilirsiniz veya daha önce tarafımıza bildirdiğiniz elektronik posta adresi üzerinden info@rezervem.com.tr e-posta adresine e-mail yoluyla iletebilirsiniz.